புத்தாண்டே நீ வருக ! ( எம். ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )


image1.JPG                  புத்தாண்டே  நீவருக
                      புதுத்தெம்பை  நீதருக
                 எத்திக்கும் நடக்கின்ற
                      இடர்களைய  நீவருக
                 சொத்துக்காய் சுகத்துக்காய் 
                      சூழ்ச்சிகளைச் செய்வாரின் 
                  புத்தியினை மாற்றிவிட
                        புத்தாண்டே நீவருக !

                  அரசியலில் குழப்பங்கள்
                      அத்தனையும் அறவேண்டும் 
                 ஆன்மீகம் மக்களது 
                     அகமதனில் அமரவேண்டும் 
                  குறைபேசும் குணமெல்லாம்
                         குழியதனுள் விழவேண்டும்
                   குவலயத்தில் அமைதிவர
                          குதித்துவா புத்தாண்டே ! 


                 மழைவளம் பெருகவேண்டும்
                    மாநிலமும் செழிக்கவேண்டும்
                 அழுகின்றார் வாழ்க்கையெலாம்
                       ஆனந்தம் நிலைக்கவேண்டும்
                 வழுவின்றி நீதித்துறை 
                         வழங்கவேண்டும்  நற்சேவை 
                 பழுதகற்ற வந்திடுவாய்
                       பாரினிலே புத்தாண்டே ! 

                 மூத்தோரை மதிக்கின்ற
                        முழுமனது வரவேண்டும்
                  ஆத்திரத்தால் அழிவுசெய்யும்
                          அரக்ககுணம் அகலவேண்டும்
                  சாத்திரத்தை சடங்குகளை
                           சரியாகப் புரியவேண்டும்
                   சன்மார்க்கம் தனையுணர்த்த
                          வந்திடுவாய் புத்தாண்டே ! 

                   ஆத்தீகம் பேசுவார்
                        ஆண்டவனைப் போற்றட்டும்
                    நாத்தீகம் பேசுவார்
                          நல்லவற்றை நினைக்கட்டும் 
                    இல்லறமே நல்லறமாய்
                           இலங்கட்டும் இவ்வுலகில்
                     நல்லதொரு புத்தாண்டாய்
                            நலம்பயக்க வந்திடுக ! 
                          
                       
                   

                         

No comments: