பொம்பே ஜெயஸ்ரீ அவர்களின் இசை நிகழ்வு

.
கம்பன் கழகத்தின் நிகழ்வு இன்று 27. 08 .2017 Silverwater இல் இடம்பெற்றது.
பொம்பே ஜெயஸ்ரீ அவர்களின் இசை நிகழ்வு இடம் பெற்றது . இதைப் பற்றிய
பார்வை அடுத்தவாரம் வெளிவரும்.


No comments: