ஊரோச்சம் : சோ ப - ஜே கே

.

படலையில் வெளிவந்த ஜேகே யின் அருமையான எழுத்தை முரசு வாசகர்களுக்காக தருகின்றோம்

http://www.padalay.com/2016/04/blog-post.html