சக்தி தொலைக்காட்சியில் வைசாலி யோகராஜா யாழ்ப்பாண தமிழ் சிறுமி ...

.
இலங்கையில் சக்தி தொலைக்காட்சியில் இடம்பெறும் junior super star போட்டியில் வைசாலி யோகராஜா யாழ்ப்பாண தமிழ் சிறுமி ...

No comments: