சிட்னி துர்கை அம்மன் ஆலயத்தில் குருமஹா யாகம்

.சிட்னி துர்கை அம்மன் ஆலயத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம் பெற்ற  குருமஹாயாகத்தின் போது இடம் பெற்ற சில நிகழ்வுகள் .
No comments: