ஏக்கம் - செ.பாஸ்கரன்

.


வருசமொன்று 
புதிதாய் பிறக்க
வயதொன்று கூடி 
பழசாய் போகிறது
என்வாழ்வு

இளமை திரும்பாதென்ற
என் ஏக்கம்
அனுபவம் அணைப்பதாய்
மனது சாந்திபெற
புதிய ஆண்டில் 
கால்பதிக்கிறேன்.

14 04 2013

No comments: