போராட்டம் ! - ( எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )


                   நீதிக்கும் போராட்டம் நியாயத்துக்கும் போராட்டம் 
                         சாதிக்கும் போராட்டம் சமயத்துக்கும் போராட்டம்
                  போதிக்கும் குருமார்க்கும் போராட்டம் போராட்டம்  
                           போராட்டம் இப்போது போராடி நிற்கிறதே ! 

                  கோவில்சிலை போகுதென்று போராட்டம் ஒருபக்கம்
                         கோவிலையே  தகர்ப்போமென்று போராட்டம் மறுபக்கம் 
                  சாமியில்லை சாமியில்லை என்றுசொல்லிப் போராட்டம் 
                          சன்மார்க்கம் காத்திடுவார் தம்பாட்டில் போராட்டம்  ! 

                மருத்துவர்கள் வசதிக்காய்  வகைவகையாய் போராட்டம்
                      மருந்திலே கலப்படத்தை தடுத்துவிடப் போராட்டம் 
               நோயாளி சுகம்பெற்று வருவதற்கும் போராட்டம் 
                       போராட்டம் மருத்துவத்தைப் பொறிவைத்தே  நிற்கிறது ! 

              கற்றறிந்தார் காசுக்காய் போராட்டம் நடத்துகிறார்
                   கல்விகற்கும் மாணவரும் போராட்டம் நடத்துகிறார்
             அற்பத்தனம் கொண்டுநிற்கும்  அனைத்துக் கல்விமுதலைகளும் 
                    ஆதாயம் தேடுதற்கும் போராட்டம் நடத்துகிறார் ! 

             ஊழலென்னும் பேயதனை ஒழித்துவிடப் போராட்டம்
                  உணர்வதனை இழக்கவைக்கும் மதுவொழிக்கப் போராட்டம் 
             வாழ்வதற்குத் தொழில்தேடும் மக்களது போராட்டம் 
                    மாற்றுத் திறனாளிகளும் போராட்டம் நடத்துகிறார் ! 

           
           கதிரையினைப் பிடிப்பதற்கும் போராட்டம் நடக்கிறது
                  கதிரையிலே இருப்பாரும் போராட்டம் நடத்துகிறார்
           போராட்டம் என்பதற்கே அர்த்தமின்றிப் போகிறது 
                  போராட்டம் தனையொழிக்கப் போராட்டம் தேவையன்றோ ! 
                       
          
                 No comments: