தமிழியக்க மாநாட்டில் கலைச் சொற்கள் :

.

: மலேசியாவில் நடைபெற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள் :

1. WhatsApp      -      புலனம் 
2. youtube          -      வலையொளி 
3. Instagram      -      படவரி 
4. WeChat          -        அளாவி 
5.Messanger    -        பற்றியம் 
6.Twtter              -        கீச்சகம் 
7.Telegram        -        தொலைவரி 
8. skype            -          காயலை 
9.Bluetooth      -          ஊடலை 
10.WiFi            -          அருகலை  
11.Hotspot        -          பகிரலை 
12.Broadband  -        ஆலலை 
13.Online          -        இயங்கலை 
14.Offline            -        முடக்கலை 
15.Thumbdrive  -        விரலி 
16.Hard disk      -        வன்தட்டு 
17.GPS                -        தடங்காட்டி 
18.cctv                -        மறைகாணி 
19.OCR              -        எழுத்துணரி 
20 LED              -        ஒளிர்விமுனை  
21.3D                  -        முத்திரட்சி 
22.2D                -        இருதிரட்சி 
23.Projector      -        ஒளிவீச்சி 
24.printer          -        அச்சுப்பொறி 
25.scanner        -        வருடி 
26.smart phone  -      திறன்பேசி 
27.Simcard          -      செறிவட்டை 
28.Charger          -        மின்னூக்கி 
29.Digital            -        எண்மின் 
30.Cyber            -          மின்வெளி 
31.Router          -        திசைவி 
32.Selfie            -        தம் படம் - சுயஉரு - சுயப்பு
33 Thumbnail              சிறுபடம் 
34.Meme          -        போன்மி 
35.Print Screen -          திரைப் பிடிப்பு 
36.Inkjet            -          மைவீச்சு 
37.Laser            -          சீரொளி 

No comments: