"உலகத் தமிழ் ஆசிரியர்கள் மாநாடு" 2015 December

.
"உலகத் தமிழ் ஆசிரியர்கள் மாநாடு" சென்னையில் 2015 திசம்பர் மாதம் நடைபெறுகிறது. அனைத்து தமிழ் ஆசிரியர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் பங்குபற்றலாம். விவரங்கள்: 
No comments: