மருதடி விநாயகர் பதிகம்

.
யாழ், மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர் கோவில் மகாகும்பாவிசேடம் இன்று கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது,

இதையொட்டி இப்பதிகம் பிரசுரமாகிறது, 


      ahH;g;ghzj;J  நாவலியூர்  @j';fj; jhj;jh@
      f/ nrhkRe;jug;g[ytu; mtu;fs; mUspa
      khdpak;gjp kUjo tpehafu; gjpfk;      
                           


                     


    fhg;g[


                     kUjo tpehafu;

             jpUtsU'; fy;tptUe; jPtpidf nshL';
           FUtUSk; tPL';if TLk; - bgUts";nru;
           khdp kUjoapy; te;jUSk; Ie;Jfuj;(J)
           MidKfj; jhidepide; jhy;/

                     ehkfs;

           te;jtpid tpf;fpd';fs; khw;Wk; kUjothH;
           je;jpKfj; bje;ij jkpH;ghlr; - re;jjKk;
           j";rk";brhy; t";rpk";R jz;rpyk;g[ bfh";Rtp";R
           g";Rk";R ghjg';f ak;/

                     FU

           rpe;jpf;Fk; bka;aoahu; bra;fUk'; ifTl;Lk;
           je;jpf; flt[s; jkpH;tUnk – Ke;jp
           videpide;jpg; g[tpg[Fe;jw; g[JkpF";brhw; wUktd;bghw;
           fdff";rf; fHdpide;jf; fhy;/                                        E}y;

           rPu;bfhz;l kzpkplW bkupbfhz;l br';ifa[e;
                 jp';fs;bfhz; oLbrd;dpa[e;
              jPatpid jpiwbfhz;l Ejy;bfhz;l tpHpa[Ks
                 rptgpuhd; fspwhft[k;
           ghu;bfhz;l gynfho kd;Dapiu aPd;wd;g[
                 ghypf;F kpika rpikag;
              gr;irg; gR';bfhonahu; gpoahf t[[';fUiz
                 gapy;fpd;w fhyj;jpny
           Vu;bfhz;l tpUbrtpa[ Kf;fz;Z ehy;tha[k;
                 vHpy;bfhz;l ite;JfuKk;
              VGyf K';bfhz;l bjhe;jptap W';bfhz;
                 blGe;jUS bkk;gpuhnd
           fhu;bfhz;l bte;Jau;f; fl;lWj; jpUghj
                 fky';fs; je;jhStha;
              fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                 fw;gfg; gps;isahnu!/                     1

           brk;bghd;bra; khzpf;f kFlkzp brd;dpa[";
                 rpe;J}u jpyj EjYk;
              bra;abghd; dupkhiy btz;lus kzpkhiy
                 rPu;bfhs;Ke; E}y;khu;gK';
           bfhk;bghd;W fpk;g[upg; ©ZkpU brtpnkt[
                 FiHfS'; fUiztpHpa[k;
              Tu;bfhz;l m';Frk; ghrbkhL nkhjf';
                 nfhLbfhz; oLiffSk;
           Fk;g';bfhs; kzptapW khunf åuK';
                 nfhrpfg; gl;o Dila[';
              FoiyjU tpe;Jeh jr;br"; rpyk;bghypbra;
                 FiufHY khftUtha;
           fk;g';bfhs; F";rug; gpuztg; bghUshd
                 fzgjp baD';flt[ns
              fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                 fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                     2
           ntjj; jpYk;ntj KjypYk; KotpYk;
                 nkt[nkh'; fhuj;jpYk;
              tpupt[bgW bkhUnfho ke;jpu'; fspDkit
                 tpisfpd;w Foiytpe;J
           ehjj; jpYk;ehj KotpYk; giuahjp
                 etngj kha;eof;Fk;
              e';ifjpU koapYk; tpz;ztu;fs; KoapYk;
                 ek;gpuhd; bghw;nwhspYk;
           nghjj;jp Yk;bghypa[ bkk;gpuh doatu;fs;
                 g[y;ypD"; rhzj;jpYk;
              nghw;wpbra btsptUk; eP';fhj fUizapd;
                 g[Jikia a[iuf;f trnkh?
           fhjj;jpYk; ehW Kk;kjf; F";ruf;
                 flt[ns te;jhStha;!
              fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                 fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                       3
           re;jdk; g[DFrt; thjpit fye;jePu;
                 jhgpj;j fyred;dPu;
              jhiHaps ePu;japu;bea; ghy;fUg; g";rhW
                 ru;f;fiu gH"; brGe;njd;
           ke;jpu Kiuj;jhl;o Ez;Lfpyp dhbyhw;wp
                 khrpy;btz; gl;LLj;jp
              khzpf;f kFlKk; kufjr; Rl;oa[k;
                 kzpahu nfåuKk;
           rpe;Juj; jpyjKk; bghd;dpDg tPjKk;
                 br";rpyk; g[e;jz;ila[k;
              br';ifkzp ahHpa['; fz;oif gjf;fK";
                 nru;j;Jkyu; khiyNl;of;
           fe;jkyp J}gjP g';fhl;o tHpglf;
                 fz;zUs; bra[';flt[ns
              fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                 fw;gfg; gps;isahnu!/
           fy;yhj ehapndk; ntz;Lk; tue;je;J
                 fhg;gJd; flidand
              fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                 fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                    4


             Kg;gH tUf;fkpo apf;Fkpwp bal;frp
                   KWf;Ftil ag;gkpsePu;
                bkhr;irfl iyg;bghupay; ru;f;fiua tw;gaW
                   Kf;FWzp nkhjfKld;
             mg;gH kpdpf;Few tpl;lypfp Hf;FKwp
                   mw;g[jkp Fj;jtKJk;
                mw;bghLep iuj;joau; fu;g;g[u tpsf;Fkpl
                   mf;fzK sj;JkfpHh
             bjhg;iga[j uj;ija[y fj;bjhLF Yf;fpao
                   bjhj;jpkp jpkpj;jp kpbadr;
                Rw;wpaUs; epu;j;jkpL kj;jgu Kj;jrpt
                   Rj;jRf Kj;jpKjy;th
             fw;gidf lj;Jgt Ul;bghypg jj;Jupa
                   fu;j;jtu epj;j kUs;tha;
                fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                   fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                         5

             re;jdg; bghjpaj; jkpH;f;FW Kdpf;flt[s;
                   jz;g[dy; ftpH;j;jnjnghy;
                rhkpbad r";rpjf; fufKiw apUtpidr;
                   r";ryg; g[dypftpH;j;jnj
             ,e;jpud; ee;jtdj; je;j fe;jky
                   updkyu itj;jnjnghy;
                vd;dpja ee;jd tdj;jd;g[ ed;ky
                   upd';fsU nshLtpupa
             me;jed; kyu;bfha;J dofsu;r; ridg[upa[
                   kupatu bkd;W jUtha;
                MFth fd©j fzehj rJu;ntj
                   thfkg; nghj ghjh
             fe;jkyp bfhd;iwaW fk;g[ypap s';FHtp
                   f';ifazp ba';fs; Kjy;th
                fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                   fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                           6


              te;jtpid nahoLk; tpf;fpdk; tPoLk;
                    tUfpd;w tpidfs; tpyFk;
                khwhj neha; bfLk; bghy;yhj tWika[k;
                   t";ridfSk; ngha;tpLk;
             bte;Ja ufd;wpLk; jPaehs; nfhsWk;
                   btk;gif aHpe;JnghFk;
   nkyhd bry;tKk; fy;tpa[k; "hdKk;
                   tPLbkspjpw; ifTLk;
             g[e;jpkfpH; kzKz;L FzKz;L fzKz;L
                   g[fGz;L g[jy;tUz;lhk;
                ©nyhf Kokd;du; thH;t[z;L Kk;kjg;
                   nghjff; fspnwa[idf;
             fe;jkyu; rpe;jptHp gLkoa tu;f;bfd;gu;
                   fzgjp bakf;F fUs;tha;
                fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                   fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                         7
              

             bghy;yhj ght';fs; jPuntz;Lk; ey;y
                   g[z;zpak; nru ntz;Lk;
                g[y;ypnahu; el;gwg; nghfntz;Lk; fw;w
                   g[dpju; cwthf ntz;Lk;
             brhy;nyW epd;g[fH; epWf;fntz;Lk; bfl;l
                   brhw;fis btWf;f ntz;Lk;
                J}aepd;dUs; bts;sk;epiwa ntz;Lk; bfhoa
                   Jd;g';fs; kiwa ntz;Lk;
             ,y;yhjtu;f;F epjpaPa ntz;Lk; gpwiu
                   ,ut[ bray; khantz;Lk;
                vt;t[apu;f;Fk; fUiz brhupantz;Lk; ngj
                   kpd;wpaUs; tpupantz;Lk;
             fy;yhj ehapndk; ntz;Lk;t ue;je;J
                   fhg;Jd;fld; Iand
                fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                   fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                               
               btw;wpkpF faKfid tPl;ona aadhjp
                  tpz;ztu;f; fUs; bfhHpj;jha;
               tpra nfhjz;l uhftidj; bjhlu;e;jpl;l
                  tPufj;jpia mHpj;jha;
            brw;wkpF jpupg[uj; jRuiu baupf;ftUs;
                  njupidg; bghogLj;jha;
               bre;jkpH;f; FwpaKdp Fz;oifg; g[dpjePu;
                  rpe;jpLk;go tpLj;jha;
            ew;wkpH; tpUk;gp mt;itf;fUs; kLj;jidgpd;
                  ek;gpf;FkUs; bfhLj;jha;
               ehna';fSf;F eP fdtpy; te;jUs; bra;j
                  ed;wpf;F khWKz;nlh?
            fw;wtu; Ritf;fpd;w bka;";"hd nghjff;
                  fdpnaUd; dofs; ruzk;
               fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                  fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                         9
            njthjp njtnd rptdUSk; ike;jnd
                  njtpak; gpif ghyfh!
               br';fz;khy; kUfnd aWKfd; jikand
                  rpj;jpg[j; jpfs; kzhsh!
            |thj Kjy;tnd! bghw;rpfup thfdh!
                  |ynth'; fhu tont!
               nkhjff; ifand! Kr;Rlu;f; fz;znd!
                  KJ©j fz ehjnd!
            ghthzUf; fUs;bra; fiy"hd gz;ojh!
                  ghnuh';F Fltapwnd!
               guk fhuz "hdtplel thde;j
                  g";rhf; fuf; flt[ns!
            fhthjp Ue;jplf; fldpy;iy btspte;J
                  fHwe;J fhj;jUStha;
               fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                  fw;gfg; gps;isahnu!/
                                                     10
            thuhj rpj;jpg[j; jpfsUSk; ts;sny!
                  tw;whj Rfthupna!
               thlhj bka;";"hd f";rnk! nkhdRit
                  khwhj bjspnjwny!
            jPuhj neha;fisj; jPu;f;fpd;w tKjr";
                  rPtpna kpo bfLf;Fk;
               njahj bry;tnk! Xlhj brk;bghnd!
                  bjs;sKjnk! fl;ona!
  ghuh jupj;jpLk; Kd;dth! gpd;dth!
                  ghit ty;yig bfhGend!
               ghjfK kd;guUs; nkhjfK KlDZk;
                  guknd! Didek;gpndd;
            fhuhid khKff; flt[ns! apUtpHpf;
                  fUizbra; bjik ahStha;
               fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                  fw;gfg; gps;isahnu!/


                          jdpad;                                    

            I';fuh nghw;wp Kf;fz;znd nghw;wpgh
                  rh';Fr fuj;j nghw;wp
               MFthfd nghw;wp ngiH tapwh nghw;wp
                  mk;gpif Fkuh nghw;wp
            bgh';fut f';fz g[uhjdh nghw;wpel
                  ©jfzehj nghw;wp
               nghjnd nghw;wp FU ehjnd nghw;wp bka;g;
                  nghjf; FUis nghw;wp
            r';fuh nghw;wp rptrk;g[nt nghw;wpapU
                  jz;ilazp jhs nghw;wp
               ru;ttpf; fpdtp ehafnghw;wp jltpfl
                  rf;fu elj;j nghw;wp
  f';ifgh yf nghw;wp jp';fs; Noa"hd
                  fzgjp nghw;wp nghw;wp
               fUjoau; tpidfisa kUjoapy; eldkpL
                  fw;gfg; gps;isahnu!/

                       thHp
            MidKfk; thHp Ie;J fuk; thHp
            "hd kUSkpU jhs;thHp – khdp
            kUjoahUk; thHp tz;lkpH;g; ghkhiy
            fUjoahUk;  thHp fhz;/
   
                       jpUr;rpw;wk;gyk;/
            @ek;gpf;if cs;shu; eypah(J) mUsPa[k;
            Jk;gpf;if cs;shu; Jiz@

 X';fhu |yg; bghUshfpa tpehaff; flt[is tHpgLjw;fz; kdvGr;rp cz;lhfpr; rpyfhykhf mtiu tHpgl;Lte;jtplj;J. mt;t[zu;r;rpapny rpy mUl;Fwpfs; njhw;wpaijj; bjhlu;e;J. mtw;why; md;g[ kPJ}u jkJ |jhijau; guk;giuahf tHpgl;Lte;j khdpg;gha; kUjo  tpehafu;kPJ    jdJ je;ijahuhfpa ethypåu; nrhkRe;jug; g[ytu; mtu;fisf;bfhz;L   mtupd; |j;j g[jy;tpahfpa k';ifau;f;furp itj;jpyp';fk; mtu;fs; ghLtpj;jJ kUjo tpehafu; gjpfk; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
flt[s;. capu;. cyfk; vd;Dk; |tifg; bghUs;fspd; jd;ikfisa[k;. IaKk; ntWghLk; ePf;fp cs;sthW vLj;Jiuf;Fk; rkak; irtrkak;/ irtrkaj;jpd;; KGKjw; flt[s; rptbgUkhndahtu;/ rptbgUkhd; jk;ik bka;ad;g[ld; tHpgLk; bka;aoahu;fSf;Fj; jpUtUs; ghypf;FkhW gy;ntW mUs; tot';fis vLj;jUs;tu;/ tpehaff; flt[s;. KUff;flt[s;. taputf; flt[s;. tPugj;jpuf; flt[s;. vdg; gy bgau;fshy; tH';fg;gLk; bja;tj;  jpUtot';fbsy;yhk; rptbgUkhdpd; mUs;tot';fns! mt;tUs; tot';fis tHpgLjYk; rptbgUkhid tHpgLjYk; xd;nwahFk;/ ehlfk; eog;gtu;fs; gyntW ghj;jpu';fspny njhd;wp eog;gJnghynt
 @mUtK KUt[ khfp mdhjpaha;g; gytha; xd;wha;g; gpukkha; epd;w nrhjpg; gpHk;@ ghapUf;Fk; rptbgUkhd; xUtnu tpehafu; KUfd; Kjyha gyntW tot';fis vLj;J capu;fSf;F mUs;g[upfpd;whu;/

   rptbgUkhd; vLj;jUspa mUs;tot';fSs;ns irtrkaj;jtuhny
   Kjyhf itj;Jg; nghw;wg;gl;LtUJ tpehaf totnkahFk;/
   irtrkapfs; vj;bjhHpiyr; bra;aj; bjhl';Fk;bghGJk; tpehaff;
   flt[isna Kjypy; tHpgl;Lj; bjhl';Ffpwhu;fs;/ tpehaff; flt[is
   tHpgl;Lj; bjhl';Fk; vf;fUkKk; ,ilåW ,d;wp ,dpJ Koa[k;  
   vd;gJ irtu;fspd; cWjpahdek;gpf;if/ ,e;j ek;gpf;ifiar;
   irtu;fs; bjhd;Wbjhl;Lg; gpd;gw;wptUfpwhu;fs;/

                   

kUjo fw;gf tpehafu; jpUf;nfhapy; kpft[k; giHaJ/ ahH;g;ghz ehl;il murhz;l jkpHuru; fhyj;jpw;F Kd; njhd;wpaJ vd;W bgupnahu; TWfpd;wdu;/ mJ vg;nghJ njhd;wpabjd;W mWjpapl;Lf; TwKoahJ/ Mjpapy; mJ moahu;fs; bgh';fy; gilj;Jg; ©rpf;Fk; ,lkhfnt ,Ue;jJ/ gpd;g[ ntshz;kugpYjpj;j rhd;whz;ik kpf;f rpt ©irahsuhy; ©rpf;fg;gl;L te;jJ/ ,g;bghGJ me;jzuhy; ©irbra;ag;gl;L tUfpd;wJ/ rptd; moahu;fSf;F mUs; Ruf;Fk;go ©kpapny gy ,l';fspYk; jkJ mUs; tothd jpUnkdpiaf; fhl;o btspg;gLtu;/ m';'dk; btspg;gl;L mUspa ,l';fspy; md;gu;fs; mtUila mUs; nkdpj; jpUf;Fwpia epWj;jpj; jpUf;nfhapy; rikj;J tHpgl;LtUtu;/ m';'dk; tHpgl;LtUk; jpUf;nfhtpy;fspy; kUjoa[k; xd;W/
ehl;od; epiyik fhuzkhfg; gy Mz;Lfs; |lg;gl;oUe;j ,g; gHk;bgUk; nfhapy; g[Jg;gpf;fg;bgw;W tUfpw jp';fl;fpHik kfh Fk;ghtpnlfk; eilbgwj; jpUtUs; Tl;oa[s;sJ. ,e;j kfh Fk;ghtpnlfj;ij xl;ona ,e;jg; gjpfk; gpuRukhfpwJ.
                                     

                          ------- gy;kUj;Jt fyhepjp ,sKUfdhu; ghujp.

No comments: