ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாக ஜான யஜ்னம்


தமிழில் ஏப்ரல் மா தம்  2ம்  திகதி முதல் ஏப்ரல் மா தம்  9ம்  திகதி வரை  ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா  சாய் அவர்களால் சிட்னியில் நடைபெறும் .

விபரம் பின்னர் தரப்படும் 

No comments: