என்தாய் - Norway Nackeera

.

காலம் பூராய் தாதியாய்
சமையல்காரியாய்
கட்டில் பிணமாய்
அடுக்களைக்கும் 
படுக்கையறைக்கும்
மரதநோட்டம் ஓடியப் பிள்ளைப்பெற்ற தாய்மெசின்
சேடம் இழுக்கும் போது கூட
வெளியில் போகும் அப்பாவைக் கூப்பிடுகிறது
'தொப்பியப்பா
வெளியில் குளிர்"
குளிரோடி நான் உறைந்து போகிறேன்.
Attachments area


No comments: