சக்தி தொலைக்கட்சியில் வைசாலி யோகராஜா

.
இலங்கையில் சக்தி தொலைக்கட்சியில் இடம்பெறும்  junior super star போட்டியில் வைசாலி யோகராஜா யாழ்ப்பாண   தமிழ் சிறுமி  No comments: