சிட்னி தமிழ் அறிவகத்தின் நிகழ்வு

.
சிட்னி தமிழ் அறிவகத்தின் நிகழ்வு சனிக்கிழமை இரவு இடம் பெற்றது அந்த நிகழ்வின் சில படங்களை கீழே பார்க்கலாம் .
No comments: