.
சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம்பெறும் கும்பாபிசேகத்தித்கான மூன்றாம் நாள் விழாவினை கீழே காணலாம் 26 . 01 . 2012


                                                                                                     photos by Gnani
No comments: