.
சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம்பெறும் கும்பாபிசேகத்தித்கான இரண்டாம் நாள் விழாவினை கீழே காணலாம் .25 . 01 . 2012

   No comments: