ஈழத்தமிழர் கழக சீட்டிழுப்பின் முடிவுகளில் ஏற்பட்ட அச்சுப்பிழை காரணமாக திருத்திய விபரம் பதிவிடபடுகிறது.


No comments: