"தடையிலா அருள்பெற்ற தாயுமான சுவாமிகளின் அருள்வாழ்வும் அமுதப் பாடல்களும்"

சிவனடியார்கட்கு  அனைவரும் கேட்டு பயன்பெறக் கூடிய ஆகமவாரிதி முனைவர் சிவஸ்ரீ சபாரத்தினம் சிவாசாரியார் அவர்களது சொற்பொழிவு

 

"தடையிலா அருள்பெற்ற தாயுமான சுவாமிகளின் அருள்வாழ்வும் அமுதப் பாடல்களும்"  https://youtu.be/7UM68-IMQ-U

 
“மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்” 
No comments: