சிட்னி முருகன் வருடாந்த திருவிழா - தேர்த் திருவிழா 17/03/2022

சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் 17/03/2022 வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வருடாந்த தேர்த் திருவிழாவின் சில காட்சிகள்.

https://www.facebook.com/Sydney-Murugan-Temple


தங்கத் தேரோடும் எங்கச் சீரான சிட்னியிலே! நாடோர்கள் கொண்டாடும் நற்றமிழர் நல்விழா!!


No comments: