மரணஅறிவித்தல்

.
   திரு .  தியாகராஜா கிருஷ்ணசாமி(வீரர்) 


பிறப்பு 01.09.1934,  இறப்பு 17.06.2019 


யாழ்ப்பாணம் நீராவியடிைய பிறப்பிடமாகவும், சிட்னிைய வதிவிடமாகவும் கொ ண்ட கட்டட பட வைரஞரும், யாழ் இந்துக்கல்லூரி பைழய மாணவனும், 1955ம் ஆண்டு கிரிக்கட் அணியின் தைலவருமான தியாகராஜா கிருஷ்ணசாமி(வீரர்) அவர்கள் 17.06.2019 அன்று சிட்னியில் காலமானார். அன்னார் மனோன்மணியின் அன்புக் கணவரும், கோபிநாத் (Sydney), பிேரம்நாத் (Canada), விஸ்வநாத் (UK) ஆகி யோரின் அருைமத் தந்தையும், மதிமளா (Australia), கீதா (Canada), பானுரேகா (UK) ஆகிேயாரின் அன்பு மாமனாரும், அரிநாத், ரூபீந்திரநாத், சகீத்நாத், பிரநாத் (Canada), பவுநாத், கிருஷ்நாத் ஆகிேயாரின் ஆசைப் பேரனும், காலம் சென்ற மனோன்மணி, காலம் சென்ற பாலசிங்கம், மயில்வாகனம் (Colombo)காலம் சென்ற  செல்வராஜா, புனிதா (Colombo), கந்தசாமி (Australia) ஆகிேயாரின் அன்புச் சேகாதரரும் ஆவார். அன்னாரின் பூதவுடல் 23.06.2019 ஞாயிற்றுக்கிழைம அன்று Macquarie Park Cemetery and Crematorium Cnr Delhi Rd &, Plassey Rd, Macquarie Park NSW 2113இல் அைமந்துள்ள Magnolia Chapelஇல் காைல 10 மணிமுதல் மாைல 1 மணி வரை பார்வைக்கு    வைக்கப்பட்டு, கிரிைககைளத் தொடர்ந்து தகனம் செய்யப்படும். இவ்வறிவித்தைல உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு தாழ்ைமயுடன் கேட்டுக்ெகாள்ளப்படுகின்றனர். தகவல்  
கோபிநாத் 0400 591 902
பிரேம்நாத் +1416 707 1390 
விஸ்வநாத் +442036 439 418 
மனோன்மணி 0469 248 901

No comments: