தந்தையர் தினத்தை பேணுவோம் வாழ்த்தினைப் பெறுவோம் அவர்வாழ்த்தை வேண்டுகிறேன் ! - மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா


                              விருதமெலாம் தானிருந்து 
image1.JPG                                    விரும்பியெனை இறைவனிடம் 
                              வரமாகப் பெற்றவரே 
                                      வாய்மைநிறை என்னபா 
                              விரல்பிடித்து அரிசியிலே
                                       எழுதவைத்த என்னப்பா 
                              உரமாக என்னுள்ளே
                                       உணர்வோடு கலந்துவிட்டார் ! 

                            தோழ்மீது எனைத்தூக்கி
                                  தான்மகிழ்ந்து நின்றிடுவார் 
                            வாழ்நாளில் வீழாமல்
                                    வளரவெண்ணி பலசெய்தார் 
                             மெய்வருத்தம் பாராமல்
                                     எனையெண்ணி தானுழைத்தார்
                             கண்ணெனவே காத்துநின்றார்
                                     கருணைநிறை என்னப்பா ! 

                            பொட்டுவைத்த  என்முகத்தை
                                 கட்டிக்கட்டி கொஞ்சிடுவார்
                            பட்டுச்சட்டை  வாங்கிவந்து 
                                    பரவசத்தில் மூழ்கிடுவார்
                            இஷ்டமுடன்  தன்மார்பில்
                                      எனையுறங்க வைத்திடுவார்
                            அஷ்ட   ஐஸ்வரியமென்று 
                                 அனைவர்க்கும் சொல்லிடுவார் ! 

                           நானுண்ட   மிச்சமெலாம் 
                               தானெடுத்து சுவைத்திடுவார் 
                           அவர்பாதி  நானென்று 
                                அவருக்குள் எண்ணிடுவார் 
                          உலகிலென்னை உயர்ந்தவனாய்
                                 உருவாக்க  உருவானார் 
                           நிலவுலகில் என்னப்பா
                                  நிகரில்லா தெய்வமன்றோ !

                          பட்டம்பல   நான்பெற்றேன் 
                              பதவிகளும் வகித்துநின்றேன் 
                         கஷ்டம்பல  பெற்றாலும் 
                                கைகொடுத்தார் எந்தனப்பா 
                         விருதுகளோ எனையணுகி
                                  விரும்பிவந்து சேர்ந்தனவே 
                         விரும்பிநின்ற என்னப்பா 
                                 விண்ணுலகு சென்றுவிட்டார் ! 

                          ஆளாக்கிவிட்ட   எந்தன் 
                                அன்புநிறை  அப்பாவை
                          அனுதினமும் எண்ணியெண்ணி
                                   அலமந்து  நிற்கின்றேன் 
                          ஆண்டவனின் திருவுருவாய்
                                      அப்பாவைக் காணுகிறேன்
                           அவர்நினைப்பை மனமிருத்தி
                                      அவர்வாழ்த்தை வேண்டுகிறேன் ! 


                  
                           
                                    

No comments: