சிட்னி அம்மன் கோவில் திருவிழா 2018

புதிதாக கட்டப்பட்ட சிட்னி அம்மன் திருக்கோவிலில் பல்லாயிர பக்க்தர்கள்  மாதம் மார்ச் மாதம் 1ம் திகதி மாசி மக தீர்த்தத்தையும் பத்து நாள் திருவிழாக்களயும்   கண்ட காட்சியின்  சில படங்களை காணலாம் .  

No comments: