சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கா தேவி தேவஸ்தான அறிவுத்திறன் போட்டி 18/03/2018 @ 2pm


http://www.sydneydurga.org/
 பாலர் பிரிவு மாதிரிக்கேள்விகள் கீழ்ப்பிரிவு மாதிரிக்கேள்விகள்


  மத்தியபிரிவு மாதிரிக்கேள்விகள்  மேற் பிரிவு மாதிரிக்கேள்விகள்
 அதிமேற் பிரிவு மாதிரிக்கேள்விகள்


 

No comments: