போராட்டம் ! ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )             மொழிகாக்கப் போராட்டம் 
                  இனம்காக்கப் போராட்டம்
              மதம்காக்கப் போராட்டம் 
                   மன்னருக்கும் போராட்டம் 
              ஏழைக்கும் போராட்டம்
                    கோழைக்கும் போராட்டம் 
              இவ்வுலகில் போராட்டம்
                     எத்தனையோ நடக்கிறது !


            இல்லாமை காரணமாய்
                 எடுக்கின்றார் போராட்டம்
            வல்லமையை நிலைநிறுத்த
                   வகைவகையாய் போராட்டம்
            வாழவெண்ணி நடத்துகிறார்
                    வாழ்வெல்லாம் போராட்டம்
              நீழமாய் தொடர்கிறது
                     நீழ்புவியில் போராட்டம் !


             முதலாளி போராட்டம்
                  முதல்பெருக வைப்பதற்கு
             தொழிலாளி போராட்டம்
                     தோல்வியின்றி வாழ்வதற்கு
              அரசியலார் போராட்டம் 
                     ஆட்சியிலே அமர்வதற்கு
              அவர்மனதில் போராட்டம்
                  அதிகசொத்துச் சேர்ப்பதற்கு !
                   
              மாணவர்கள் போராட்டம்
                   மதிப்பெண்கள் பெறுவதிலே
             பெற்றவர்கள் போராட்டம்
                     பிள்ளைகளை உயர்த்துவதில்
             ஆசிரியர் போராட்டம்
                      ஊதியத்தைப் பெருக்குவதில்
              ஆழுகின்றார் போராட்டம்
                     அனைத்தையுமே பதுக்குவதில் !


               மதுவொழிக்கப் போராட்டம்
                   நடக்கின்ற தொருபக்கம்
              மதுக்கடைகள் திறப்பதற்கு
                      வருகின்றார் ஒருபக்கம் 
              குடிநீரே இல்லயென்று
                   குடிகள்செய்வார் போராட்டம் 
              குடித்துவிட்டு பலபேர்கள்
                  குழப்பிடுவார் நாட்டினிலே !

             பார்க்கின்ற இடமெல்லாம்
                  பலநிலையில் போராட்டம் 
             போராட்டம் என்பதற்கே
                   அர்த்தமின்றிப் போகிறது 
              மனட்சாட்சி தனைநிறுத்த
                    போராட்டம் தேவயன்றோ 
              மனமெல்லாம் மாறிவிட்டால்
                       போராட்டம் ஓடிவிடும் !
                   
                  
            
                  image1.JPG
                


               

            
                     
                    

      No comments: