“தமிழ் இனம் - ஒரு பார்வை“

.


திரு கந்தர் பாலநாதன் எழுதிய “தமிழ் இனம் - ஒரு பார்வை“ ஒரு சிறந்த நூலாக வெளிவந்திருக்கிறது. இந்த நூலில் தமிழ் இனத்தின் கலாச்சார பாரம்பரிங்களையும் அதன் தொன்மையையும் ஆதாரங்களுடன் விளக்கியுள்ளார். மேலும் இலங்கை இந்தியாவில் தமிழினம் எவ்வாறு தாக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது என பலவிடயங்களை உள்ளடக்கியுள்ளார்
 அனைவரும் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு அருமையான நூல்
 அச்சிட்டு வெளிட்டோர் – VJ Tamil Books
Proudly Printed and Published by VJ Tamil Books 
for Books and Prices: Call Mr Balanathan 0407 365 280