இது கண்கலங்க வைத்துவிடும் google விளம்பரம்

.
இது google  விளம்பரம்தான் ஆனால் இறுதியில் கண்கலங்க வைத்து விடுகிறது விளம்பரத்தால் அல்ல நட்பின் ஆழத்தால்

No comments: