சிட்னியில் பேராசிரியர் வெங்கட் ராமனுடைய சிறப்புச் சொற்பொழிவு

.
சிட்னியில் பேராசிரியர்  வெங்கட் ராமனுடைய சிறப்புச் சொற்பொழிவு கடந்த ஞாயிற்றுக்  கிழமை 23/09/2012 ம்  திகதி  Kings College, North Parramatta இல் நடைபெற்றது


 படப்பிடிப்பு   ராஜேந்திரன்

 Prof G Venkatraman is an eminent scientist who in the latter part of his life dedicated his services to humanity by joining the Sai University, Prashanti Nilayam. He was vice chancellor of this university and is currently the head of Radio Sai Global Harmony
 

No comments: