ஈழன் இளங்கோவின் சாட்சிகள் சொர்க்கத்தில் - 17/11/2018 in Melbourne.

சிட்னியில் இத் திரைப் படத்தை  பார்த்தவர்களின்  விமர்சனம்
https://www.youtube.com/watch?v=RsqJM8uDmVs&t=115sYes Vision Ptv.Ltd.
AmmA Creations Australia - Film Producers & Distributors
ANNAI Padaippahkam India 
Australian Tamil Filmmakers Association (ATFA)
Australian Film Distributors Association (AFDA)
Media Entertainment & Arts Alliance Australia (MEAA) - Memeber
Indian Film Writers Association (IFWA) - Member

"Whatever Happens is for the good, whatever doesn't Happen is for the Best " - Elelan Elanko


No comments: