ஆண்டவர்க்கே புரியவில்லை ! - ( எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )

                       நிலவினிலே காலை வைத்தான் 
                            நீள்கடலை சுற்றி வந்தான் 
                       வளம் கொழிக்க வைப்பதற்கு
                             வகுத்து நின்றான் பலவழியை 
                       அளவில்லா ஆசை கொண்டு 
                             ஆற்றி நின்றான் ஆராய்ச்சி 
image1.JPG                        ஆனாலும் அவன் மனமோ 
                             அமைதி நிலை அடையவில்லை ! 

                     ஆண்டவனைப்  பழித்து  நின்றான் 
                           அவதூறாய்ப்  பேசி  நின்றான் 
                     அறம்பற்றி  நியாயம்  பற்றி 
                          அதிகமாய்  கிண்டல்  செய்தான் 
                     இறப்போடு பிறப்பு எல்லாம் 
                          ஏன் இங்கே வருகுதென 
                    இன்றுவரை குழப்பி  நின்று  
                        இவன் தெரியா உலைகின்றான் ! 

                   வாதம்  பல   செய்கின்றான் 
                        வழக்கு  பல காணுகிறான்
                   ஆதாயம் தேடித்  தேடி 
                        அறம் தொலைத்து நிற்கின்றான் 
                   அன்னை தந்தை பாசம்கூட
                          அவன் மனதில் காணவில்லை
                   அவன் மனமோ என்னாளும்
                          அல்லலில் தான் உழல்கிறது  ! 

                   ஆண்டவனின் படைப்பு அதனில்
                        அவன் படைப்பே உயர்வாகும்
                   அவனுக்கே ஆற்றல் பல
                         ஆண்டவனே  வழங்கி  உள்ளான் 
                   ஆனாலும் அவன் போக்கோ
                        ஆண்டவர்க்கே புரிய வில்லை
                    அவன் மட்டும் இவ்வுலகில் 
                           அதையெண்ணா வாழுகிறான் இவ்வுலகில் ! 
                          
                

                     

                 
                          No comments: