கவிதை

நட்பா? காதலா?
நட்பா? காதலா? நட்பு பெரிதா ? காதல் பெரிதா ?
               
நண்பன் கேட்டான்
நான் முதலில் கற்றுக் கொண்டது
               
நட்பு தான் நான் இது வரையில் காத்து வருவது
               
நட்பு தான்
என்னை நானாக பார்த்தது
               
நட்பு தான்
காதலின் இனிமையான பாகம்
               
நட்பு தான்
எனினும் எனக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தியது
காதல் தான்
எனவே,
               
நட்பின் காதலும்,
               
காதலின் நட்பும்.

No comments: