ஈழத்தில் இருந்து வடைப் பாட்டு பேசும் அரசியல்

 ஈழத்தில் கடந்த வாரம் வெளியான வடைப் பாட்டு குறித்த என் பார்வைhttps://www.youtube.com/watch?v=lBUVfaFD3dQ

இந்தப் பாடலின் பின்னால் எங்களின் அரசியல் வரலாற்றில் ஈழக் குடிகள் மூன்றாம் தரப்பால் ஏமாற்றப்பட்டும் நீதி சொல்லப்படுகின்றது. 

வடைப் பாடலைக் கேட்க

எழுத்தும் & இசையும் : பூவன் மதீசன்
பாடகர் : சுஜித் ஜி


No comments: