குடியிருந்த கோவில் ! மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா


  [ அம்மாவை அனுதினமும் நினைக்கும் அனைவருக்கும் சமர்ப்பணம் ] 
                   
                                       

                        கருவறையில் குடியிருத்தி 
                              குருதிதனைப் பாலாக்கி
                        பெற்றெடுக்கும் காலம்வரை 
                               தன்விருப்பம் பாராது 
                         கருவளரக் கருத்துடனே
                               காத்திருக்கும் திருவடிவம்
                         உண்டென்றால் உலகினிலே
                                  உண்மையிலே தாயன்றோ  ! 


                         குடியிருந்த  கோவிலதை 
                              கூடவே  வைத்திருந்தும்
                         கோடிகொண்டு கோவில்கட்டி
                                குடமுழுக்கும் செய்கின்றோம் 
                          கருவறையை தாங்கிநிற்கும்
                                  கற்கோயில் நாடுகிறோம்
                          அருகிருக்கும் கோவிலாம் 
                                   அம்மாவை மறக்கலாமா  ! 


                           அன்னதானம்  செய்கின்றோம் 
                                 அறப்பணிகள் ஆற்றுகிறோம் 
                           ஆத்ம  திருப்தியுடன் 
                                  அநேகம்பேர் செய்வதில்லை 
                            தம்பெருமை தம்புகளை 
                                   தானதனில் காட்டுகிறார் 
                             தாயவளைத் தாங்கிநிற்க
                                     தானவரும் நினைப்பதில்லை    !

                           பெற்றவளைப்  பேணிடுவார் 
                                   பெரும்பேறு  பெற்றிடுவார் 
                           நற்றவமே  தாயெனவே 
                                     நமக்குவந்து  வாய்த்துளது 
                           இப்புவியில் எம்மருகில் 
                                    இருக்கின்ற கோவிலாம் 
                           எம்தாயை என்னாளும் 
                                      இதயமதில் வைத்திடுவோம்      ! 
                                    
         
                   image2.JPG
                         
                        
No comments: