புகழ்ந்து கவி பாடுவோம் ! - எம். ஜெயராமசர்மா


                 கண்மூடிக் காதல்கொள்ளும்
                      காதலினை விட்டிடுவோம்  
                  மண்ணிலுள்ளார் மனங்கவரும்
                       காதலினைச் செய்திடுவோம் 
                  பெண்மனமும் ஆண்மனமும்
                        பேதமின்றிக் கலக்கும்படி
                   மண்மீது காதலினை 
                        மலர்ந்துவிடச் செய்திடுவோம் ! 

                 அரும்பாகி   மொட்டாகி
                       மலராகும் காதலினை
                 விரும்பாதர் இவ்வுலகில்
                       இல்லையென்றே இயம்பிடலாம் 
                  நரம்பெல்லாம் முறுக்கேற்றும்
                         நற்காதல் என்றென்றும் 
                  நம்வாழ்வின் அடித்தளமாய்
                         நமையியக்கும் சக்தியன்றோ ! 

                  காதலிப்பார் வாழ்வெல்லாம்
                         காணுவது பேரின்பம்
                  காதலனும் காதலியும்
                       கனவினிலும் காதலிப்பார்
                 சோதியெனக் காதலங்கே 
                       சுடர்விட்டு நிற்குமங்கே 
                  சொர்க்கமதைக் காதலர்கள்
                       சொந்தமாய் ஆக்கிடுவார் !


               காலமெலாம் காதலுடன்
                   கைகோர்த்துப் பாருங்கள் 
               காணுகின்ற அத்தனையும்
                    கற்கண்டாய் ஆகிவிடும்
              ஓடியோடி உழைத்தாலும்
                    உள்ளமதில் காதலின்றேல்
                உங்கள்வாழ்வு உலகினிலே
                    உவப்புதனை ஈந்திடுமா ! 

             காதலர்கள் தினமதிலே
                 காதலினைப் போற்றிடுவோம் 
            காலமெலாம் காதலது
                   வாழ்கவென வாழ்த்திடுவோம் 
            சாதிமத பேதமின்றி 
                   காதலர்கள் தினமதனை 
            பூதலத்தில் பொலிகவென்று
                    புகழ்ந்து கவிபாடிடுவோம் ! 
                               
           
            
                 
                      No comments: