லண்டன் தமிழ் நாடக விழாவின் வெள்ளி விழா 1991 - 2016 23 07.2016

.
நான்கு நாடகங்கள்
க.பாலேந்திராவின் தமிழ் அவைக்காற்று கலைக் கழகத்தின் லண்டன் தமிழ் நாடக விழாவின் வெள்ளி விழா 1991 - 2016