சிட்னியில் நடாத்தப்பட்ட Ping Sari நிகழ்வு

.
CMRC இனால் அன்னையர் தினத்தன்று சிட்னியில் நடாத்தப்பட்ட Ping Sari  நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சிலவற்றை காணலாம்.

No comments: