சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி

சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற விநாயகர் சதுர்த்தி பெரு விழாவின் காட்சிகளை இந்கே காண்கின்றீர்கள் 
No comments: