சிட்னி திரைஅரங்குகளில் சுறா திரைப்பட காட்சி நேரம்

.

சிட்னி திரைஅரங்குகளில்   விஜெய் , தமனா , வடிவேலு மற்றும் பலர் நடித்த சுறா
திரைப்படம் கான்பிக்கப்பட்டுக் கொண்டிடுக்கிறது , காட்சி நேரம், திரை அரங்கு போன்ற விபரங்களை கீழே பார்க்கவும்
  Date                    Time            Theatre                                                 
1/5/2010             06:00 PM   Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW 
1/5/2010            09:15 PM    Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW
1/5/2010           08:45 PM     Greater Union Cinema 5 - Westfield Liverpool - NSW
2/5/2010          08:30 PM     Greater Union Cinema 5 - Westfield Liverpool - NSW
2/5/2010          03:00 PM     Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW
2/5/2010          06:15 PM    Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW
3/5/2010          08:45 PM    Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW
7/5/2010         09:15 AM    Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW
8/5/2010        06:00 PM    Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW
8/5/2010        09:15 PM    Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW
9/5/2010        03:00 PM     Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW
9/5/2010        06:00 PM    Greater Union Cinema 9 Burwood - Westfield Burwood - NSW

No comments: