மலர்ந்துவிடு புத்தாண்டே ! மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா


                       புத்தாண்டே    நீ    வருக 
                              புத்துணர்வை  நீ  தருக 
                       நித்தமும்   நாம்   மகிழ்ந்திருக்க
                                நிம்மதியை  நீ   தருக 
                       சொந்தம் எலாம் சேர்ந்திருக்க 
                               சுப ஆண்டாய்  நீவருக 
                        எம்தமிழர் வாழ்வில் என்றும் 
                                 இன்பம்  பொங்க  நீவருக 

                        வாருங்கள்   என   அழைத்து
                              வரும்  மக்கள்  வரவேற்கும் 
                        சீர்  நிறைந்த நாட்டிலிப்போ 
image1.JPG                               சீர்  அழிந்து நிற்கிறது 
                        யார்  வருவார்  சீர்திருத்த
                                 எனும் நிலையே  இருக்கிறது
                         நீ வந்து புத்தாண்டே 
                                நிலை  திருத்தி  வைத்துவிடு 

                         ஆட்சி    பீடம்  ஏறுகின்றார்
                                அறம்  வெறுத்து   ஒதுக்குகிறார் 
                         ஆட்சி  பீடம்  அமரச்செய்தார்
                                    அல்லல்  பட்டே  உழலுகிறார் 
                          அறம்  வெறுத்து  நிற்பவர்கள் 
                                    அறம்  பற்றி  உணர்வதற்கு
                           திறல் உடைய மருந்துடனே 
                                     நீ    வருவாய்   புத்தாண்டே 


                           மதம்  என்னும்  பெயராலும் 
                                   இனம்  என்னும்  பெயராலும்
                            மனித  உயிர்  மாய்க்கின்ற 
                                     மாண்பற்ற செயல் ஆற்றும் 
                             ஈனத்  தனம்  மிக்கோர்க்கு  
                                      இரக்கம் பற்றி உணர்த்துதற்கு 
                             இரண்டு ஆயிரத்து பத்தொன்பதே 
                                     எழுந்து  வா  எழுச்சியுடன் 

                             நல்ல  வல்ல   தலைவர்கள்
                                    நமை  விட்டுச்  சென்றுவிட்டார் 
                             நல்ல பல  செய்திவந்தும் 
                                      நம்மில்  பலர்  திருந்தவில்லை 
                             சொல்ல வல்ல வாழ்க்கையினை
                                      எல்லோரும் வாழ்ந்து  நிற்க 
                              வல்ல ஒரு ஆண்டாக
                                       மலர்ந்து விடு புத்தாண்டே 


No comments: