சிந்தனைக்கு சில........

.
rpe;jidf;Fr; rpy.

,d;W jkpoh;fs; cyfpd; gy ghfq;fspYk; Gyk; ngah;e;J tho;fpd;whh;fs;. Gyk; ngauf; fhuzk; Jd;gj;jpw;FhpaJ jhd; vdpDk; Gyk; ngah;e;Njhh; jhk; thOk; ehLfspy; vg;gb mikjp fhz Ntz;Lk;, mth;fs; kl;Lky;y nrhe;jkz;zpy; tho;NthUk; vg;gb mikjp ngw;W thoNtz;Lnkd rq;f fhyg; Gyth;fspy; xUtuhd fzpad; Gq;Fd;wdhh; $Wfpd;whh;;
            ahJk; CNu ahtUk; Nfsph;


,d kj rhjp nkhop Ngjq;fis kwe;J kf;fs; ahtUk; vk; cwtpdNu vdf; nfhs;Sk; NghJ mth; thOk; ,lk; vy;yhk; vk; CNuahFk;. mjdhy; ahJk; CNu ahtUk; Nfsph; vd;whh;.

,e;j cyfpy; rhe;jpAk; rkhjhdKk; epyt Ntz;Lk;. kw;wth;fspy; Fiw fz;L gopJhw;Wtij tpl;L ekf;F tUk; NfLk; Mf;fKk; ek;khy; te;jitNa, gpwh; fUtpNaad;wp ehNk fhuzh;fnsd;Dk; cz;ik Ghpe;jhy;, kdpjNea xUikg;ghL cUthFk;.

kdpj Fyk; KOtjw;Fk; Ntz;ba %yke;jpukhff; nfhs;sg;gl Ntz;baJ ahJk; CNu ahtUk; Nfsph; vd;gjhFk;. Nfsph; vd;why; Rw;wj;jhh;, kdpj Fyk; ,jidAzh;e;J nfhs;Skhdhy; gifAk; NghUk;, nfhs;isAk; nfhiyAk;, nghwhikAk; Gwq;$wYk; ,e;j cyif tpl;L tpyfp tpLk;.
,r;rpe;jidj; Jspfis cq;fs; rpe;ijf;Fs; cs;thq;fp 2012k; Mz;by; Gjpa rpe;jidAlDk; kpFe;j MNuhf;fpaj;JlDk; tho tho;j;jp,         mLj;j ,jopy; re;jpf;Fk; tiu......

நன்றி பரணி                                

No comments: